خانه اخبار ویژه یک خانواده ۴نفره، دسته‌جمعی خودکشی کردند