خانه اخبار ویژه یک خبرگزاری دولتی: شورای نگهبان صلاحیت پزشکیان و نوبخت را تایید کرد