خانه اخبار ویژه یک عراقی آرژانتین را از جام جهانی حذف کرد