خانه اخبار ویژه یک گرگ، ۴۲ گوسفند را در این نقطه ایران درید