خانه اخبار استانی ۱۰۰ قطعه زمین به کارگران فاقد مسکن تنگستان اهدا می‌شود