خانه اخبار استانی ۱۰۸ قطعه زمین به مددجویان کمیته امداد بوشهر واگذار شد