خانه اخبار ویژه ۱۰ نکته درباره خبر تبلیغاتی خبرگزاری دولت برای رییس دولت