خانه اخبار استانی ۱۱۰۰ نفر در آموزش و پرورش بوشهر بازنشسته شدند