خانه اخبار استانی ۱۲ نقطه جمعیتی استان به روستا تبدیل می‌شود