خانه اخبار استانی ۱۴ هزار تن کالا و تجهیزات صنعت و ساکنین به جزیره خارگ حمل شد