خانه اخبار استانی ۱۴ کیلومتر از شبکه فاضلاب استان بوشهر ویدئومتری شد