خانه اخبار استانی ۱۷ درصد از خرمای بوشهر صادر می‌شود