خانه اخبار استانی ۱۸ هزار کنتور آب در بوشهر تعویض شد