خانه اخبار استانی ۱۹روستای بوشهر در برابر سیل ایمن شد