خانه اخبار استانی ۲هزار تن عسل کنار در استان بوشهر برداشت شد