خانه اخبار استانی ۲۰۲ نفر در دهیاری‌های بوشهر استخدام می شوند