خانه اخبار استانی ۲۰ میلیارد برای تجهیز هیئت‌های ورزشی بوشهر