خانه اخبار مهم ۲۰ واحد راکد صنعتی و معدنی بوشهر فعال می‌شود