خانه اخبار استانی ۲۵۳ کوخه زنده‌گیری پرندگان در بوشهر تخریب شد