خانه اخبار استانی ۲ شهرستان جنوبی بوشهر درگیر پشه آئدس شدند