خانه اخبار ویژه ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کجاست؟