خانه اخبار استانی ۲ هزار ایثارگر استان مشمول دریافت زمین شدند