خانه اخبار استانی ۳۴۵ هزار کارگر بوشهر بیمه شده تامین اجتماعی هستند