خانه اخبار ویژه ۳ جمله از کاندیداها که اعصاب مردم ایران را خُرد کرد!