خانه اخبار استانی ۴۵ کمپ اسکان مسافران در بوشهر ایجاد شد