خانه اخبار استانی ۴۸ مجوز استخدام پرستاری در بوشهر صادر شد