خانه اخبار استانی ۴ مصدوم در تصادف تریلی با پژو پارس در دیّر