خانه اخبار استانی ۴ پروژه آبرسانی در روستا‌های دشتی افتتاح و اجرایی شد