خانه اخبار استانی ۴.۲ کیلومتر از جاده بندر نگین آماده بهره برداری