خانه اخبار استانی ۵۰۰ هزار یورو ارزش صادرات پارک علم و فناوری خلیج فارس