خانه اخبار استانی ۵۱ درصد دیلمی‌ها در پویش ملی سلامت مشارکت کردند