خانه اخبار استانی ۵۲۲ مددجوی کمیته امداد بوشهر بازنشسته شدند