خانه اخبار استانی ۵۳ میلیارد به طرح فاضلاب بوشهر تخصیص یافت