خانه اخبار استانی ۵ کتابخانه جدید در تنگستان احداث می‌شود