خانه اخبار استانی ۶ شهرداری در استان بوشهر ارتقاء پیدا کردند