خانه اخبار استانی ۶ مدال بوشهری ها در مسابقات پاراآسیایی