خانه اخبار استانی ۷۰درصد کارکنان ادارات گناوه غربالگری فشارخون و دیابت شدند