خانه اخبار استانی ۷۰ درصد صادرات به قطر از استان بوشهر است