خانه اخبار ویژه ۷۰ هزار نیسان آبی، فدای ۵۰ گرم گوشت قرمز