خانه اخبار استانی ۷۶ تخت بیمارستانی استان آماده بهره برداری