خانه اخبار استانی ۸۲ درصد میانگین بارندگی استان تحقق یافت