خانه اخبار استانی ۸۵ درصد اراضی وزارت دفاع در بوشهر سنددار شد