خانه اخبار استانی ۸۶ درصد بوشهری‌ها با «کارت ملی هوشمند» رأی دادند