خانه اخبار استانی ۸ فضای آموزشی جدید در بخش کاکی احداث شد