خانه اخبار استانی ۸.۵ میلیارد خدمات درمانی به مددجویان بوشهری