خانه اخبار استانی ۹۳ کیلومتر راه روستایی در استان زیرسازی و آسفالت شد