خانه اخبار استانی ۹۵۰۰ کارت هوشمند ملی در دفاتر پیشخوان بوشهر آماده تحویل است