خانه اخبار استانی ۹۷ درصد شهرک‌های صنعتی استان سند ثبتی دارد