خانه اخبار استانی ۹۸ درصد روستا‌های استان دارای طرح هادی هستند