خانه اخبار ویژه ۹ نفر به خاطر یک لیوان چای تازه‌دم کشته شدند